อำเภอเมืองศรีสะเกษ เขตหลวงพ่อโตลือเลื่อง ศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรพระธาตุเรืองรอง ชื่อก้องสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ถิ่นพระนางศรีสระผม อุดมด้วยน้ำใจสามัคคี

 

 

 

 

เกษตรเมืองเตือนการระบาด

ประจำเดือน เมษายน 2561 ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2

 

 

 

ย้อนหลัง เดือนมีนาคม ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 3,ฉบับที่ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการทางอิเลคทรอนิค สำนักงานเกษตรอำเภอ ระบบสารสนเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
WEB MAIL กันทรลักษ์ ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
SSNET กันทรารมย์ ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช กรมส่งเสริมการเกษตร
HRD ขุขันธ์ ระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัย กรมปศุสัตว์
ระบบใบรับรองเงินเดือน ขุนหาญ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมประมง
กองการเจ้าหน้าที่ น้ำเกลี้ยง ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กรมวิชาการเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ โนนคูณ อาสาสมัครเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
  บึงบูรพ E-PROJECT กรมชลประทาน
  เบญจลักษ ระบบสารสนเทศการผลิต กรมการข้าว
  ปรางค์ก ระบบรายงานแปลงพยากรณ์ศัตรูพืช กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  พยุห ระบบรายงานพื้นที่ระบาดศัตรูพืช  
  โพธิ์ศรีสุวรรณ ส่งภาพข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
  ไพรบึง    
  ภูสิงห    
  เมืองจันทร์    
  ยางชุมน้อย    
  ราษีไศล    
  วังหิน    
  ศรีรัตนะ    
  ศิลาลาด    
  ห้วยทับทัน    
  อุทุมพรพิสัย    
       

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่อยู่ 457 หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 เบอร์โทรศัพท์ 045-651325 
e-mail : muang_sisaket@doae.go.th 
Facebook : เกษตร อำเภอเมืองศรีสะเกษ์ / Fanpage Facebook : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ