นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น

เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ

 

งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 

งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 

งานอารักขาพืช

 

งานธุรการ

 

นางศิวิไล โมงขุนทด
นวส.ชำนาญการพิเศษ
นางสุทิน วงศ์สวัสดิ์
นวส.ชำนาญการ
นายธงชัย หงศรีเมือง
นวส.ปฏิบัติการ
นางสิริวัฒน์ พรหมเมา
นวส.ปฏิบัติการ
นางจันทิมา พรหมบุตร
จพง.ธุรการชำนาญงาน
นางฉันทนา ทองพันชั่ง
นวส.ชำนาญการ
นางสุภาชินี ธนูศิล
ป์ นวส.ชำนาญการ
นางชลธร เวชพันธ์
นวส.ปฏิบัติการ
นางศิริพร หม้อทิพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางธิติยากรณ์ อุดมา
เจ้าพนักงานธรการ
 
นางสุบิน สาริกา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นายใหม่ กำไมล์
นวส.ปฏิบัติการ
นายดวงสมร วิเชียร
นวส.ปฏิบัติการ
นายวสิษฐ์พล วิมลสุข นักวิชาการส่งเสริมสการเกษตร นางวาสนา หนุนวงศ์
พนักงานทำความสะอาด